แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ข้อ ๓.๑.๓.๒ (๒) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนเข้า Quarantine Zone เพื่อให้สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้นในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kt (ATK ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ Antigen Test Kt (ATK) หรือวิธีการอื่น ! ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 ๑๔๐๐๑/ ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


๒. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถนำเงินอุดหนุนไปจัดซื้อขุดตรวจAntigen Test Kit (ATK) โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ รายการค่าจัดการเรียนการสอนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาปรับแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการปรับแผนแผนการดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปี/เผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ เงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะในส่วนที่มิได้เก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATKตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ㆍ๔๐๘.๔ /ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕’๖๔ ได้อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ
และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS – COV-2 (เซื้อก่อโรค COVD-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVD-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) .๔0๕.6/ ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕’๖o และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องคำนึงถึงงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหารการจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อชุดอุปกรณ์การตรวจที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Download หนังสือ

Related Posts

%d bloggers like this: