เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเผยแพร่เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา ข้าราชการบำนาญ มาร่วมจัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดยในเอกสารมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับการแข่งขันด้วยกันคือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนที่ได้ประกาศออกมามีทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกันคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คงเหลืออีก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้ประกาศเกณฑ์ออกมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร

มีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก, การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

โดยทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์การแข่งขัน ซึ่งต้องบอกเลยว่ายังไม่ครบก็ยังคงจะต้องรอต่อไปจนกว่าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมหลักจะประกาศเพิ่มเติมออกมา ครับ

Download เกณฑ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

%d bloggers like this: