ผลงานการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


ผลงานนักเรียนชั้น ม.3/6

  • กลุ่มที่ 1
  • กลุ่มที่ 2
  • กลุ่มที่ 3
  • กลุ่มที่ 4

  • ผลงานนักเรียนชั้น ม.3/9

  • กลุ่มที่ 1 ชาย
  • กลุ่มที่ 2 หญิง