การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

พระพุทธศาสนาประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่หนาแน่นในบางเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก ชิคาโก เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดไทยขึ้นในชุมชนของตน วัดไทยในสหรัฐอเมริกาจึงมีกระจายอยู่ตามรัฐต่าง ๆ เป็นอันมาก ซึ่งมีบทบาทนอกเหนือ จากศาสนกิจแล้ว ยังเผยวัฒนธรรมประเพณีของไทยไปด้วย ได้แก่ เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และภาคฤดูร้อนให้เด็ก ๆ ไทยที่เกิด และเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ภาษาไทย และวัฒนธรรมประเพณีไทย