การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา

การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา

มีชาวแคนาดานับพันซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้หันมา นับถือศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ รวมทั้งมีชาวแคนาดาบางส่วนได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี นอกจากนี้ยังมีชาวแคนาดานับล้านๆ คนเข้าร่วมปฎิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน แต่ทว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เรียกตัวเองว่าชาวพุทธ ในแคนาดา วัดของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง วัดแรกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1978 โดย พระดร.ดิกเวลลา ปิยนันทะมหาเถระ ผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นชาวศรีลังกา วัดนี้ได้รับการขนามนามว่า [B]