ผู้จัดทำ


1.นายพรภวิษย์ ชอบประดิถ เลขที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1


2.เด็กชายวรภพ วงศ์พนากิจ เลขที่11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1


3.เด็กชายขวัญชัย แก่นนาคำ เลขที่13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1


4.นางสาวศศิกานต์ มะการ เลขที่24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1


5.เด็กญิงปนัสยา ศรีทรัพย์ เลขที่28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.นายพรภวิษย์ ชอบประดิถ เลขที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
2.เด็กชายวรภพ วงศ์พนากิจ เลขที่11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
3.เด็กชายขวัญชัย แก่นนาคำ เลขที่13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
4.นางสาวศศิกานต์ มะการ เลขที่24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
5.เด็กญิงปนัสยา ศรีทรัพย์ เลขที่28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1