การเผิยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศเกาหลี

IND

พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศเกาหลีเมื่อ พ.ศ. 915 โดยสมณทูตซุนเตา เดินทางจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรโคกูรยอ คือ ประเทศเกาหลีในปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้ขยายเข้ามาในเกาหลีอย่างรวดเร็ว เพียงระยะเวลา 20 ปี ก็มีการสร้างวัดขึ้นมากมาย เฉพาะเมืองหลวงแห่งเดียว 9 วัด ประเทศเกาหลีในสมัยก่อนนั้นประกอบด้วย 3 อาณาจักรคือ โคกูรยอ แพ็กเจ และชิลลา แต่ผู้นำทั้ง 3 อาณาจักรก็นับถือพระพุทธศาสนา และให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ อันที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสมอ และที่สำคัญได้ทรงถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ส่งเสริม และให้การศึกษาแก่ประชาชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา


nongphai

โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40

700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่

อ.หนองไผ่ จ.เพรบูรณ์

สมาชิกในกลุ่ม

1.นาย พิษณุ น่าชม ม.3/1 เลชที่2

2.ด.ช.พงศ์พล กันแพงศรี ม.3/1 เลชที่3

3.ด.ช.จิรวัฒน์ เจนจบธรรม ม.3/1 เลชที่7
4.นาย พันธกานต์ กันยาประสิทธิ์ ม.3/1 เลขที่17

5.นางสาว สุวรรณา อู่ประเสริฐ ม.3/1 เลขที่35