การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก

บรรดาศาสนาสำคัญที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน พระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสอง รองจากศาสนาพราหมณ์ที่ดำรงอยู่ในรูปของศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช (พุทธศักราชเริ่มนับ ๑ ถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน) ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดีย และเนปาล โดดยเริ่มขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พวกปัญจวัคคีย์ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘) จากวันนั้นเป็นต้นมา พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วชมพูทวีป โดยในระยะแรกพระองค์เสด็จออกเผยแผพระองค์เดียว ก็ให้พุทธสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
ด.ช.ชินบัญชร มณีโชติ ม.3/4 เลขที่ 13
2. ด.ช.นิธิกร สระชมภู ม.3/4 เลขที่ 11
3. ด.ช.ณภัทร ศรีพลเงิน ม.3/4 เลขที่ 1
4. ด.ช.อนุรักษ์ มีชอบธรรม ม.3/4 เลขที่ 15
5. ด.ช.ศักดิ์นรินทร์ สิทธิวัง ม.3/4 เลขที่ 16
6. ด.ช.ปฏิพัทธ์ พรมถัน ม.3/4 เลขที่ 7
7. ด.ช.รัชชานนท์ ราชนา.3/4 เลขที่ 9