การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่เนปาล

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเนปาลโดยผ่านทางประเทศอินเดีย แต่เดิมนั้นประเทศเนปาลเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า คือ สวนลุมพินีอยู่ในเขตประเทศเนปาลปัจจุบัน ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ และทรงห้ามพระญาติฝ่ายศากยะกับฝ่ายโกลิยะวิวาทกัน เรื่องการผันน้ำเข้านา ซึ่งหมายความว่าเคยเสด็จในเขตประเทศเนปาลปัจจุบัน หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอานนท์ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในบริเวณนั้น แสดงว่าชาวเนปาลส่วนหนึ่งนับถือพระพุทธศาสนามานานแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1. ด.ช.ชินบัญชร มณีโชติ ม.3/4 เลขที่ 13
2. ด.ช.นิธิกร สระชมภู ม.3/4 เลขที่ 11
3. ด.ช.ณภัทร ศรีพลเงิน ม.3/4 เลขที่ 1
4. ด.ช.อนุรักษ์ มีชอบธรรม ม.3/4 เลขที่ 15
5. ด.ช.ศักดิ์นรินทร์ สิทธิวัง ม.3/4 เลขที่ 16
6. ด.ช.ปฏิพัทธ์ พรมถัน ม.3/4 เลขที่ 7
7. ด.ช.รัชชานนท์ ราชนา.3/4 เลขที่ 9