การเผยเเผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป

บทนำ
ทวีปยุโรป
ในประเทศอังกฤษมีการพิมพ์หนังสือพุทธประวัติออกเผยแผ่ ชื่อว่า ประทีปแห่งเอเชีย และจัดตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้น ส่วนในประเทศเยอรมณีก็มีการจัดพิมพ์หนังสือ “พรุทธวจนะ” และมีการสร้างวัดหลายแห่งด้วย และในประเทศเนเธอร์แลนด์มีการก่อตั้งพุทธศาสตร์ศึกษาที่กรุงเฮก

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.)เด็กชายจุลภัทร ดวงศรี ชั้นม.3/3 เลขที่8
2.)เด็กชายเอกลักษณ์ บุญศิริ ชั้นม.3/3 เลขที่9
3.)เด็กชายณกฤช ศรีโครต ชั้นม.3/3 เลขที่11
4.)เด็กหญิงศิริญญาภรณ์ มีมุข ชั้นม.3/3 เลขที่21
5.)เด็กหญิงจิราภัทร บัวทอง ชั้นม.3/3 เลขที่23
6.)เด็กหญิงนพวรรณ เชื้อบุญมี ชั้นม.3/3 เลขที่24
7.)เด็กหญิงชมพูนุช เหลาอ่อน ชั้นม.3/3 เลขที่25
8.)เด็กหญิงเบญจมาศ เนตรขำ ชั้นม.3/3 เลขที่28
9.)เด็กหญิงผามิตา บริสุทธิ์ ชั้นม.3/3 เลขที่33
10.)เด็กหญิงภาวินี ประเสริฐสิน ชั้นม.3/3 เลขที่35
11.)เด็กหญิงจันทิมา ผลทิม ชั้นม.3/3 เลขที่38