การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆนั้น เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในชมพูทวีปซึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ทรงอุปถัทภ์โดยให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่3 ในช่วง พ.ศ.๒๓๔ ณ วัดอโศการาม แคว้นมคธ และยังส่งพระธรรมทูต 9 สาย ออกไปประกาศ พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับชมพูทวีปต่อมาได้ขยายตัวยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ จึงทำให้พระพุทธศานาได้แพร่หลายไปทั่วโลก

สายที่ 1 มีพระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัษมิระ คือ รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดียปัจจุบัน และแคว้นคันธาระ ในปัจจุบัน คือ รัฐปัญจาป ทั้งของประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน

สายที่ 2 พระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมหิสมณฑ,ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโคธาวารี ซึ่งอยู่ในตอนใต้ประเทศอินเดีย

สายที่ 3 พระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วนวาสีประเทศ ในปัจจุบันได้แก่ ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย

สายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นฝรั่งคนแรกในชาติกรีกที่ได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนา) เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อปรันตกชนบทปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือดินแดนแถบชายทะเลเหลือเมืองบอมเบย์

สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นมหาราษฎร์ ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย

สายที่ 6 พระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเอเซ๊ยกลาง ปัจจุบันได้แก่ ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านและตุรกี

สายที่ 7 พระมัชฌิมเถระ พร้อมด้วยคณะ คือพระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ พระทุนทภิสสระเถระ และพระเทวเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย สันนิษฐานว่า คือ ประเทศเนปาล

สายที่ 8 พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น

สายที่ 9 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะ คือพระอริฏฐเถระ พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระ และพระหัททสารเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลังกาทวีป ปัจจุบัน คือ ประเทศศรีลังกา


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บัวแดง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 3
2.เด็กชาย นันทนากร นันทจันทร์ชั้น ม.3/4 เลขที่ 4
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุทธสน ชั้น ม.3/4 เลขที่ 20
4.เด็กหญิง พิมพรรณ หมายชัย ชั้น ม.3/4 เลขที่ 23
5.เด็กหญิง นิภาพร อารีชาติ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 25
6.เด็กหญิง ทัศนาวดี โสประดิษฐ์ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 27

7.เด็กหญิง สุพัฒตรา จักรษา ชั้น ม.3/4 เลขที่ 31
8.เด็กหญิง ณิชาภัสสร ดอนหม้อ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 34
9.เด็กหญิง เขมิกา สุกคง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 35
10.เด็กหญิง สุธิดา ตั๋นตาถา ชั้น ม.3/4 เลขที่ 38
11.เด็กหญิง ไปรยา พัสถาน ชั้น ม.3/4 เลขที่ 42