โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ เชษฐ์ธิดา นามวงษ์ 3/4 เลขที่36
2.ด.ญ รจนา พุ่มทอง 3/4 เลขที่ 26

3.ด.ญ มนรดา กาญจนรัชต์ 3/4 เลขที่ 21
4.ด.ญ เกษกนก โฉมทรัพย์เย็น 3/5 เลขที่35