อ้างอิง

ผู้จัดทำ


1.เด็กหญิงพัศญา อ่อนต่าย เลขที่ 19

pond


2.เด็กหญิงรุ้งลัดดา ศรีสว่าง เลขที่ 30

pond


3.เด็กหญิงอุไรพร พลยุทธิ์ เลขที่ 33

pond


4.เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรจันทร์ เลขที่ 36

pond


5.เด็กชายเจนณรงค์ หมู่หมื่นศรี เลขที่10

pond

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กหญิงพัศญา อ่อนต่าย เลขที่ 19
2.เด็กหญิงรุ้งลัดดา ศรีสว่าง เลขที่ 30
3.เด็กหญิงอุไรพร พลยุทธิ์ เลขที่ 33
4.เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรจันทร์ เลขที่ 36
5.เด็กชายเจนณรงค์ หมู่หมื่นศรี เลขที่10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1