อ้างอิง

อ้างอิง


พระมหามนัส กิตฺติสาโร หนังสือเรียนรายวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จำกัด


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%
B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E
%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8
%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กหญิงพัศญา อ่อนต่าย เลขที่ 19
2.เด็กหญิงรุ้งลัดดา ศรีสว่าง เลขที่ 30
3.เด็กหญิงอุไรพร พลยุทธิ์ เลขที่ 33
4.เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรจันทร์ เลขที่ 36
5.เด็กชายเจนณรงค์ หมู่หมื่นศรี เลขที่10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1