พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย


พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในทวีปออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ. 2453 โดยพระภิกษุชาวอังกฤษ ชื่อ ศาสนชะ (มร.อี.สตีเวนสัน) ท่านผู้นี้ได้อุปสมบทที่ประเทศพม่า ท่านได้เดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวออสเตรเลียโดยแนะนำแต่เพียงว่าพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียก็มีการเคลื่นไหวอย่างคึกคัก ในปี พ.ศ. 2496 รัฐควีนสแลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย ได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2497 พุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ได้จัดพิมพ์วารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และในปี 2498 ก็มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งรัฐแทสเมเนียขึ้น

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ช.พันกร สังขวาสี ชั้นม.3/3 เลขที่2
2.ด.ช.เทิดศักดิ์ อ่อนวงศ์ ชั้นม.3/3 เลขที่4
3.ด.ช.ธนะเทพ พุทธศักดิ์เมธี ชั้นม.3/3 เลขที่5
4.ด.ช.เจษฏาพร นิลเกษม ชั้นม.3/3 เลขที่6
5.ด.ช.ธนพจ นวลจีน ชั้นม.3/3 เลขที่7
6.ด.ช.วัชระ จีระพงษ์อุดม ชั้นม.3/3 เลขที่10
7.ด.ช.เกริกฤทธฺ์ กล้ากสิกิจ ชั้นม.3/3 เลขที่13
8.ด.ช.สุรพัศ มณีวัฒนกุลผล ชั้นม.3/3 เลขที่14
9.ด.ช. จิรานุวัฒน์ งามดังนาค ชั้นม.3/3 เลขที่16
10.ด.ช.วรากร ก้อนรัมย์ ชั้นม.3/3 เลขที่17