โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ช.พันกร สังขวาสี ชั้นม.3/3 เลขที่2
2.ด.ช.เทิดศักดิ์ อ่อนวงศ์ ชั้นม.3/3 เลขที่4
3.ด.ช.ธนะเทพ พุทธศักดิ์เมธี ชั้นม.3/3 เลขที่5
4.ด.ช.เจษฏาพร นิลเกษม ชั้นม.3/3 เลขที่6
5.ด.ช.ธนพจ นวลจีน ชั้นม.3/3 เลขที่7
6.ด.ช.วัชระ จีระพงษ์อุดม ชั้นม.3/3 เลขที่10
7.ด.ช.เกริกฤทธฺ์ กล้ากสิกิจ ชั้นม.3/3 เลขที่13
8.ด.ช.สุรพัศ มณีวัฒนกุลผล ชั้นม.3/3 เลขที่14
9.ด.ช. จิรานุวัฒน์ งามดังนาค ชั้นม.3/3 เลขที่16
10.ด.ช.วรากร ก้อนรัมย์ ชั้นม.3/3 เลขที่17