พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์


พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในทวีปออสเตรเลีย โดยพระภิกษุชาวอังกฤษชื่อ สาสนธชะ (มร.อี.สตีเวนสัน) ท่านผู้นี้อุปสมบทที่พม่า ท่านได้เดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย โดยแนะนำแต่เพียงว่าพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ในรัฐควีนสแลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย ได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ในเวลาต่อมาพุทธสมาคมต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียขึ้นโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อจะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ โดยจัดแสดงปาฐกถาธรรม สัมมนาทางวิชาการ อภิปรายธรรม
ใช้เป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจตามประเพณีของพระพุทธศาสนา ทำให้มีผู้หันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นลำดับ สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับประเทศออสเตรเลียแต่ไม่รุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับเหมือนในประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพุทธสมาคมแห่งเมืองโอกแลนด์ พระพุทธศาสนาในออสเตรเลียในปัจจุบัน มีการสร้างวัดไทยขึ้นทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดพุทธรังสี วัดพุทธธรรม ในรัฐนิวเซาต์เวลส์

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ช.พันกร สังขวาสี ชั้นม.3/3 เลขที่2
2.ด.ช.เทิดศักดิ์ อ่อนวงศ์ ชั้นม.3/3 เลขที่4
3.ด.ช.ธนะเทพ พุทธศักดิ์เมธี ชั้นม.3/3 เลขที่5
4.ด.ช.เจษฏาพร นิลเกษม ชั้นม.3/3 เลขที่6
5.ด.ช.ธนพจ นวลจีน ชั้นม.3/3 เลขที่7
6.ด.ช.วัชระ จีระพงษ์อุดม ชั้นม.3/3 เลขที่10
7.ด.ช.เกริกฤทธฺ์ กล้ากสิกิจ ชั้นม.3/3 เลขที่13
8.ด.ช.สุรพัศ มณีวัฒนกุลผล ชั้นม.3/3 เลขที่14
9.ด.ช. จิรานุวัฒน์ งามดังนาค ชั้นม.3/3 เลขที่16
10.ด.ช.วรากร ก้อนรัมย์ ชั้นม.3/3 เลขที่17