รายชื่อกลุ่ม

นาย กานต์ สีทับทิม ม.3/7 เลขที่ 41

เด็กชาย ธนพัฒน์ คำพิลัง ม.3/7 เลขที่ 13

เด็กชาย วราวุฒิ ตะกรุดเที่ยง ม.3/7 เลขที่ 8

เด็กชาย ขจรเดช จันทร์บุญมี ม.3/7 เลขที่ 1

เด็กหญิง ศศินา แสงวะนาค ม.3/7 เลขที่ 20

เด็กหญิง ปิยพร รูปคำ ม. 3/7 เลขที่ 25

เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ร่องจิก ม.3/7 เลขที่ 29

เด็กหญิง กมลลักษณ์ เสโพธิ์ ม.3/7 เลขที่ 21

เด็กหญิง ทัศนา สมบัตร ม.3/7 เลขที่ 27


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1. นาย กานต์ สีทับทิม ม.3/7 เลขที่ 41
2. ด.ช ธนพัฒน์ คำพิลัง ม.3/7 เลขที่ 13
3. ด.ญ ศศินา แสงวะนาค ม.3/7 เลขที่ 20
4. ด.ญ ปิยพร รูปคำ ม. 3/7 เลขที่ 25

5. ด.ช วราวุฒิ ตะกรุดเที่ยง ม.3/7 เลขที่ 8
6. ด.ช ขจรเดช จันทร์บุญมี ม.3/7 เลขที่ 1
7. ด.ญ ภัทรานิษฐ์ ร่องจิก ม.3/7 เลขที่ 29
8. ด.ญ กมลลักษณ์ เสโพธิ์ ม.3/7 เลขที่ 21
9. ด.ญ ทัศนา สมบัตร ม.3/7 เลขที่ 27