การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป 1.พระพุทธศาสนาในประเทศสหราชอาณาจักร พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นที่น่าสนใจสำหรับชาวอังกฤษ ใน พ.ศ.2422 เมื่อ เซอร์เอดวิน อาร์โนลด์ ได้เขียนหนังสือประทีปเอเชีย ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่จนได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก ทำให้ชาวอังกฤษหันมาเลื่อมใสศรัทธาและนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาใน พ.ศ.2424 ศาสตราจารย์ ทอมัส วิลเลียม ริส เดวิดส์ ผู้นำชาวพุทธ ได้จัดตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษออกมาเผยแพร่ และใน พ.ศ.2450 มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ขึ้นที่กรุงลอนดอน มีการพิมพ์วารสารออกเผยแพร่ การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหราชอาณาจักร การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างวัด ตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาขึ้นหลายแห่งมีการส่งคณะธรรมทูตไปเผยแพร่ศาสนาตามประเทศต่างๆ และยังมีพระสงฆ์ก็เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศสหราชอาณาจักรมีทั้งนิกายเถรวาท ประเทศอังกฤษมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวพุทธโดนใน พ.ศ.2507 ได้ขอเชิญผู้แทนสงฆ์ไทยไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ต่อมาได้สร้างวัดไทยและตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาขึ้น วัดไทยวัดแรกคือ วัดพุทธปทีป มีพระสงฆ์ไทยอยู่จำพรรษา

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.อรทัย ไพเราะ เลขที่29
2.กุลธิดา ดีน้อย เลขที่31
3.นวพร ศรีวสุธนา เลขที่32
4.จุฬาลักษณ์ แสงดาว เลขที่33
5.กาญจนา ทาทองคำ เลขที่ 34

6.เบญจรัตน์ สุทธิเมฆ เลขที่36
7.นัฐธิดา นวลนิล เลขที่37
8.วราพร นาคทรพย์ เลขที่38
9.ชุตินันท์ พร้อมสุข เลขที่39
10.โชติรส มั่นเหมาะ เลขที่40