การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป 3.พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เช้าสู่ประเทศเนเธอแลนด์โดยพ่อค้าชาวดัตช์และชาวพื้นเมืองจากศรีลังกาที่เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ก้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่มากนักหลังสงครามโลกครั้งที่2ใน พ.ศ.2458 ชาวพุทธในกรุงเฮกได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้งนึงโดยจัดตั้งชมรมชาวพุทธดัตซ์ให้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม ของพุทธศาสนิกชนมีการเผยแพร่และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน พ.ศ.2512 สถานทูตในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งพุทธสมาคม เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเนเธอร์แลนด์ได้รับการอนุเคราะห์และดำเนินงานโดยพระภิษุสงฆ์จากประเทศไทย มีการสร้างวัดไทย2แห่ง ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลาย และมีผู้นับถือมากขึ้น

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.อรทัย ไพเราะ เลขที่29
2.กุลธิดา ดีน้อย เลขที่31
3.นวพร ศรีวสุธนา เลขที่32
4.จุฬาลักษณ์ แสงดาว เลขที่33
5.กาญจนา ทาทองคำ เลขที่ 34

6.เบญจรัตน์ สุทธิเมฆ เลขที่36
7.นัฐธิดา นวลนิล เลขที่37
8.วราพร นาคทรพย์ เลขที่38
9.ชุตินันท์ พร้อมสุข เลขที่39
10.โชติรส มั่นเหมาะ เลขที่40