พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกานับว่ามีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแพร่หลายและกว้างขวางที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีชาวไทยและชาวเอเซียที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่กระจัดกระจายตามรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเซียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่กันหนาแน่ในบางเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก ชิคาโก เป็นต้น ก็ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดไทยขึ้นในชุมชนของตน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นแหล่งที่ใช้พบปะสังสรรค์กันระหว่างชาวพุทธ วัดไทยในสหรัฐอเมริกาจึงมีกระจัดกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆ เป็นอันมาก ซึ่งมีบทบาทนอกเหนือจากศาสนากิจแล้ว ยังเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยไปด้วย ได้แก่ การเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และภาคฤดูร้อนให้เด็กๆ ลูกหลานไทยที่เกิดเติบโตในสหรัฐอมเริกาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยด้วย

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กชายอนกฤษ นวกวงษ์ ม.3/7 เลขที่่3
2.เด็กชายรัชชานนท์ บุตรนาค ม.3/7 เลขที่4
3.เด็กชายธีระศักดิ์ สินทรัพย์ ม.3/7 เลขที่11
4.เด็กชายไกรศร อรไทย ม.3/7 เลขที่12

5.เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พุทธรัตน์ ม.3/7 เลขที่13
6.เด็กชายวิศววิทย์ สีสะอาด ม.3/7 เลขที่15
7.เด็กชายภาณุพงษ์ กองคำ ม.3/7 เลขที่17
8.เด็กหญิงสาธิตา พูนแสนรักษ์ ม.3/7 เลขที่35