บทนำ
หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นแจ้งความจริงของชีวิตแล้วด้วยพระกรุณาคุณที่มีต่อชาวโลกพระองค์ทรงใช้เวลาที่มีอยู่ตลอดพระชนชีพ 45 พรรษา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในแคว้นต่างๆของชมพูทวีปมีประชาชนทรงเลื่อมใสและอุทิศตนเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากจนถึงสมัยพระเจ้าอโศก มหาราชใน พ.ศ.218-พ.ศ.260 พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ทรงอุปภัมถ์การสังคยานาพระธรรมวินัยครั้งที่3ในพ.ศ.234 แล้วทรงส่งคณะพระธรรมทูตออกไปเผยเเผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆรวม 9 สายคือ
สายที่ 1 คณะพระมัชณันติกเถระ ไปรัฐกัศมี-คันธาระ (อัฟกานิสถาน)
สายที่ 2 คณะพระมหาเทวเถระ ไปสหมณฑล (แคว้นไมซอร์)
สายที่ 3 คณะพระรักขิตเถระ ไปวนาสี ( ตอนเหนือเมืองบอมเบย์)
สายที่ 4 คณะพระธัมมรักขิตเถระ ไปอปรันตประเทศ
สายที่ 5 คณะพระมหาธัมมรักขิตเถระ ไปมหารัฏฐะต้นแม่น้ำโคธาวารี
สายที่ 6 คณะพระมหารักขิตตเถระ ไปโยนกประเทศ (ประเทศอิหร่านหรือที่กรีกปกครอง)
สายที่ 7 คณะพระมัชฌิมเถระ ไปเนปาล (เชิงขาหิมาลัย)
สายที่ 8 คณะพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ไปสุวรรณภูมิ
สายที่ 9 คณะพระมหินทเถระ ไปศรีลังกา
การส่งคณะพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กชายรชานนท์ พิทักษ์ชัยโสภณ เลขที่12
2.เด็กชายนวัช ลานสันทัด เลขที่15
3.เด็กชายภานุภัทร์ วงษ์วัติ เลขที่18
4.เด็กหญิงปนัดดา เขียนกัน เลขที่26
5.เด็กหญิงกมลชนก นวลปอน เลขที่27
6.เด็กหญิงกฤษฎาพร ภูครองหิน เลขที่29
7.เด็กหญิงปองขวัญ จันทร์แจ้ง เลขที่34
8.เด็กหญิงชญาณ๊ งามดี เลขที่36
9.เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียสุริวงศ์ เลขที่37
10.เด็กหญิงเพชร ป้อมทอง เลขที่43