1.เด็กชาย อนุวัฒน์ โคจรานนท์ ม.3/5 เลขที่ 4 2.เด็กชาย สิทธิชัย คามกระสบ ม.3/5 เลขที่ 5 3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เวกสันเทียะ ม.3/5 เลขที่ 8 4.เด็กชาย สมิทธิ จันมโนวงษ์ ม.3/5 เลขที่ 15 5.เด็กชาย ธีรทัศน์ แดงคำ ม.3/5 เลขที่ 16 6.เด็กหญิง เขมจิรา บุญเลิศ ม.3/5 เลขที่ 17 7.เด็กหญิง รุ่งอรุณ สุดทำนอง ม.3/5 เลขที่ 24 8.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ก่อสัตย์ ม.3/5 เลขที่ 26 9.เด็กหญิง เกษกนก โฉมทัพย์เย็น ม.3/5 เลขที่ 35

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ช.อนุวัฒน์ โคจรานนท์ ม.3/5 เลขที่ 4
2.ด.ช.สิทธิชัย คามกระสบ ม.3/5 เลขที่ 5
3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ เวกสันเทียะ ม.3/5 เลขที่ 8
4.ด.ช.สมิทธิ จันมโนวงษ์ ม.3/5 เลขที่ 15
5.ด.ช.ธีรทัศน์ แดงคำ ม.3/5 เลขที่ 16

6.ด.ญ.เขมจิรา บุญเลิศ ม.3/5 เลขที่ 17
7.ด.ญ.รุ่งอรุณ สุดทำนอง ม.3/5 เลขที่ 24
8.ด.ญ.ธิดารัตน์ ก่อสัตย์ ม.3/5 เลขที่ 26
9.ด.ญ.เกษกนก โฉมทัพย์เย็น ม.3/5 เลขที่ 35