การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ.2453 โดยพระภิกษุชาวอังกฤษ ชื่อ พระสาส์นธชะ(มร.อี.สตีเวนสัน) ซึ่งอุปสมบทที่ประเทศเมียนมาได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวออสเตรเลียใน พ.ศ.2496 รัฐควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย ได้ตั้งพุทธสมาคมขึ้น ในพระพุทธศาสนา โดยพิมพ์วารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และใน พ.ศ.2498ก็มีการจัดตั้งพุทศสมาคมแห่งรัฐแทสเมเนียขึ้น ในช่วง พ.ศ.2497-2499 พระเถระชาวพม่าชื่อ อูฐิติละ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลีย มีผู้สนใจฟังการบรรยายธรรมเป็นอันมาก และได้จัดอบรมกรรมฐานแก่ชาวออสเตรเลียด้วยในเวลาต่อมาพุทธสมาต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธแห่งออสเตรเลียขึ้นมีสำงานใหญ่อยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีระบบโดยจัดให้เป็นสถานที่แสดงปาฐกถาธรรม สัมมนาทางวิชาการ และเป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจตามประเพณีของพระพุทธศาสนา ทำให้มีผู้มานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นลำดับ การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย มีพุทธศาสนิกทั้งชาวไทยและชาติอื่นๆ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียมากขึ้นชาวออสเตรเลียเองก็ได้มาอุปสมบทในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา มีการสร้างวัดไทยให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดพุทธรังสี เมืองซิดนีย์ วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน