การเผยแผ่พระพุทธในทวีปอเมริกา

พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ พ.ศ. 2424 พันเอก เอช.เอส.ออลคอตต์ ชาวอเมริกันผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้แต่งหนังสือชื่อ ปุจฉาวิสัชชนาทางพระพุทธศาสนาขึ้น แต่คนยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนักจนกระทั่ง พ.ศ. 2436 อนาคาริก ธรรมปาละ พุทธศาสนิกชาวศรีลังกา ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปบรรยายธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกจึงเริ่มมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาวญี่ปุ่น ต่อมาใน พ.ศ. 2448 ชาวญี่ปุ่นได้สร้างวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่นครแฟรนซิสโก เพื่อใช้บำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มให้ความสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ใน พ.ศ. 2457 ได้มีการจัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันขยายสาขาไปยังรัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแซนแฟรนซิกโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และใน พ.ศ.2504 มหาวิทยาลัยวิสคอนซินได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ระดับปริญญาเอก ต่อมาใน พ.ศ.2518 จึงได้ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับปริญยาเอก และองค์การพระพุทธศาสนานานาชาติได้จัดพิมพ์วารสารนวสูตร เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกามีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายและกว้างขวางที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวไทยและชาวเอเชียที่