พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาได้เริ่มจากพระสงฆ์และผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเชื้อชาติต่างๆ เช่น ชาวเอเชีย ชาวอเมริกันได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา และมีการจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายกว้างขึ้น เช่น พุทธสมาคมแห่ออตตาวากลุ่มชาวพุทธแห่งโครอนโต คณะพระธรรมทูตแห่งอเมริกาเหนือ การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดีเป็นนิกายที่ตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน มีหลักคำสอนที่เน้นการเจริญพุทธสติ และนิกายเซนแบบญี่ปุ่นซึ่งยึดถือหลักปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 และมรรค 8 เน้นการนั่งสมาธิเพื่อการรู้แจ้ง