พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์>

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกับของประเทศออสเตรเลียแต่พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ยังไม่รุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับเหมือนในประเทศออสเตรเลีย ส่วยใหญ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะดำเนินการโดยพระภิกษุชาวอังกฤษ ทิเบต ญี่ปุ่น โดยความสนับสนุนของพุทธสมาคมแห่งเมืองโอกแลนด์ การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ยังไม่มากนัก ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ เช่น เวลลิงตัน ไครสต์เชร์ช ดูเนดิน โอตาโก ปัจจุบันมีวัดไทยหลายวัด ได้แก่ วัดญาณประทีป(ในสังฆราชูปถัมภ์) ที่เมืองโอกแลนด์ วัดโพธิญาณราม กรุงเวลลิงตัน