พระพุทธศาสนาในประเทศภูฏาน
ในราวศตวรรษที่ 8 รัชสมัยพระเจ้าจักกยาลโป เหล่าเสนาอำมาตย์ได้นิมนต์คุรุปัทมสัมภวะ(ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตันตระและไสยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนาลันทา) มาช ่วยรักษาพระเจ้าจักกยาลโปที่ทรงประชวรเมื่อ พ.ศ. 1796ลามะปาโชหรือดรุกอมชิงโป(พระลามะจากทิเบต) ได้เดินทางมายังภูฏาน และได้เผยแผ่ลัทธิดรุกหะกัคยุล่วงมาถึงศตวรรษที่ 17 ท่านซับดรุง นะวัง นัมกเยได้รวบรวมเมืองน้อยใหญ่จนเป็นปึกแผ่น การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศภูฏาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบตันตระหรือวัชรยานเป็นศาสนาประจำชาติอย ่างเป็นทางการ นิกายตันตรยานถือกำเนิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของพัฒนาการอันยาวนานของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน ได้ซึมซับและหล่อหล่อมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูฏานอย่างลึกซึ้ง
"

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ.ณิชารีย์ เรืองฤทธิ์ เลขที่ 21 3/8