พระพุทธศาสนาในประเทศจีน
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระพุทธศาสนาได้เข้าไปเผยแผ่ในประเทศจีน เมื่อประมาณพุทธศักราช 608 ในสมัยของจักรพรรดิฮั่นเม่งเต้แห่งราชวงค์ฮั่น พระองค์ทรงส่งคณะทูตไปสืบทอดพระพุทธศาสนาในอินเดีย พร้อมด้วยพระภิกษุ 2 รูป คือ พระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษ์ การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเป็นฝ่ายมหายาน ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาควบคู่กับลัทธิขงจิ๊อและเต๋า รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนขึ้นในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับประเทศต่างๆทั่วโลก
"

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ.ณิชารีย์ เรืองฤทธิ์ เลขที่ 21 3/8