พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ.1095 ในรัชกาลพระเจ้ากินเมอิ(จักรพรรดิองค์ที่ 29 ของญี่ปุ่น)โดยคณะฑูตของพระเจ้าซองวัง แห่งเกาหลี ได้เดินทางไปญี่ปุ่นพน้อมด้วยพระพุทธรูปธง และคัมภีร์พุทธธรรม พระเข้ากินเมอิทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นนับถือพนะพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิชินโต พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นหลายนิกาย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มรการศึกษามากมายพยายามเชื่อมประสานพระพุทธศาสนานิกายต่างๆเข้าด้วยกัน
"

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ.ณิชารีย์ เรืองฤทธิ์ เลขที่ 21 3/8