พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

ได้แผ่ขยายไปทั่วอินเดีย (อินเดียส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมด) เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช และพระเจ้ากนิษกะ เรืองอำนาจ แต่บางส่วนของประเทศยังนับถือศาสนาพราหมณ์ จนพราหมณ์แผ่ไปถึงได้เข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นฮินดู พระพุทธศาสนาบางแห่งก็ค่อย ๆ เสื่อมลงโดยลำดับจนถึงหมดไป ภายหลังท่านธรรมบาล ชาวลังกา ได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย บางส่วนคืนจากพวกฮินดู มีพระลังกาไปอยู่หลายแห่ง มีวัดไทยที่พุทธคยา ซึ่งวัดหนึ่ง ๆ ก็มีพระไม่เกิน ๑๕ รูป และวัดเหล่านั้น ก็ได้ไปจากประเทศของชาตินั้นๆชาวอินเดียที่สนใจจะเป็นชาวพุทธก็หายากเต็มที ชาวฮินดูไม่ได้เห็นความสำคัญเพราะเขาถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารหนึ่ง ของพระนารายณ์ ทำให้ศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดูปะปนไปนั่นเอง

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1. ด.ช.ภุชงค์ พรมทา เลขที่ 9 ม.3/8
2.ด.ช.ฐานันดร แสนสำราญ เลขที่ 16
3.ด.ญ.ณัฐฌา นามวงศ์ เลขที่ 19
4.ด.ญ.แก้วตา นาคง เลขที่ 23
5.ด.ญ.ทัศวรรณ ศรีสว่าง เลขที่ 26
6.ด.ญ.อริศรา เตชยศ เลขที่ 29

7.ด.ญ.อทิตยา อินปัญญา เลขที่ 31
8.ด.ญ.ฐิติชญา แก้วงาม เลขที่ 32
9.ด.ญ.นฤมล โวหาร เลขที่ 33
10.ด.ญ.กิติภรณ์ จันทรพุทธา เลขที่ 34
11.ด.ญ.อภิญญา ดีขุนทด เลขที่ 35