1. ด.ช.ภุชงค์ พรมทา เลขที่ 9 ม.3/8
2.ด.ช.ฐานันดร แสนสำราญ เลขที่ 16
3.ด.ญ.ณัฐฌา นามวงศ์ เลขที่ 19
4.ด.ญ.แก้วตา นาคง เลขที่ 23
5.ด.ญ.ทัศวรรณ ศรีสว่าง เลขที่ 26
6.ด.ญ.อริศรา เตชยศ เลขที่ 29
7.ด.ญ.อทิตยา อินปัญญา เลขที่ 31
8.ด.ญ.ฐิติชญา แก้วงาม เลขที่ 32
9.ด.ญ.นฤมล โวหาร เลขที่ 33
10.ด.ญ.กิติภรณ์ จันทรพุทธา เลขที่ 34
11.ด.ญ.อภิญญา ดีขุนทด เลขที่ 35

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1. ด.ช.ภุชงค์ พรมทา เลขที่ 9 ม.3/8
2.ด.ช.ฐานันดร แสนสำราญ เลขที่ 16
3.ด.ญ.ณัฐฌา นามวงศ์ เลขที่ 19
4.ด.ญ.แก้วตา นาคง เลขที่ 23
5.ด.ญ.ทัศวรรณ ศรีสว่าง เลขที่ 26
6.ด.ญ.อริศรา เตชยศ เลขที่ 29

7.ด.ญ.อทิตยา อินปัญญา เลขที่ 31
8.ด.ญ.ฐิติชญา แก้วงาม เลขที่ 32
9.ด.ญ.นฤมล โวหาร เลขที่ 33
10.ด.ญ.กิติภรณ์ จันทรพุทธา เลขที่ 34
11.ด.ญ.อภิญญา ดีขุนทด เลขที่ 35