พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

พระพุทธศาสนาได้เผยเเผ่จากอินเดียสู่ลังกา เมื่อพ.ศ.236 ในคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระเถระไปเผยเเผ่ พระพุทธศาสนาในดินเเดนต่างๆ รวม 9 สาย สายหนึ่งได้มายังเกาะลังกา โดยการนำของพระมหินทเถระ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัม ปิยติสสะ เป็นกษัตริย์ของลังกา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้อุทิษมหาเมฆวันอุทยานเป็นวัด เรียกว่า " วัดมหาวิหาร " พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ลังกาในยุคนี้เป็นพระพุทธศาสนาเเบบเถรวาทช่วง พ.ศ. 1200 พระเจ้าจักกยาลโป สู้รบกับพระเจ้านวเช ทางตอนใต้ของภูฏาน ทำให้พระโอรสของพระเจ้าจักกยาลโปสิ้นพระชนม์ในสนามรบ พระองค์จึงเลิกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่ช่วยชีวิตพระโอรสของพระองค์ไว้ จากนั้นพระองค์ก็ประชวร เนื่องจากหัวหน้าภูติผีปีศาจจับวิญญาณของพระองค์ไว้ พระปัทมสัมภวะ ได้เดินทางมาจากเนปาลเพื่อช่วยปราบผีให้ โดยท่านขอ "ซุงมา" หรือตันตระเทวี ช่วยเหลือท่านในการปราบผี พระเจ้าจักกยาลโปจึงได้พระราชทานพระธิดาผู้มีลักษณะแห่ง "ฑากิณี" 21 ประการ จากนั้นท่านปัทมสัภวะจึงนำนางไปยังวัชรคูหา เพื่อทำพิธี 21 วัน ต่อมานางก็ได้ชื่อว่า "มาซิกพุมเดน" คือพระแม่องค์เดียวที่สามารถจะช่วยท่านบำเพ็ญศาสนกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นพุทธศาสนาในภูฏาน จึงเป็นวัชรยาน เนื่องจากได้รับจากทิเบตโดยตรง เมื่อเสร็จพิธีแล้ว พระเจ้าจักกยาลโปก็หายจากอาการพระประชวร จึงนิมนต์ให้ท่านปัทมสัมภวะพำนักที่เมืองพุมธัง และปวารณาทุกอย่างที่ท่านต้องการ แต่ท่านปฏิเสธ ด้วยเหตุผลว่าอยู่ประจำไม่ได้ เพราะโลกทั้งโลกเป็นที่อยู่ของท่าน ก่อนจากก็ให้กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันด้วยอำนาจตันตระ แล้วให้รับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพ.ศ.400 รัชสมัยของพระเจ้าวัฏฏคามนีอภัย พวกทมิฬเข้ามาตีเเละเข้าครองอนุราธปุระ ทรงได้รับการอุปถัมถ์จากพระมหาติสสะ เเละได้กลับมาครองราชย์อีกครั้ง ทรงอุปถัมถ์พระมหาติสสะ เเละสร้างวัดถวาย คือ วัดอภัยคีรีวิหาร

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1. ด.ช.ภุชงค์ พรมทา เลขที่ 9 ม.3/8
2.ด.ช.ฐานันดร แสนสำราญ เลขที่ 16
3.ด.ญ.ณัฐฌา นามวงศ์ เลขที่ 19
4.ด.ญ.แก้วตา นาคง เลขที่ 23
5.ด.ญ.ทัศวรรณ ศรีสว่าง เลขที่ 26
6.ด.ญ.อริศรา เตชยศ เลขที่ 29

7.ด.ญ.อทิตยา อินปัญญา เลขที่ 31
8.ด.ญ.ฐิติชญา แก้วงาม เลขที่ 32
9.ด.ญ.นฤมล โวหาร เลขที่ 33
10.ด.ญ.กิติภรณ์ จันทรพุทธา เลขที่ 34
11.ด.ญ.อภิญญา ดีขุนทด เลขที่ 35