23140


หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เห้นเเจ้งความจริงของชีวิตเเล้ว ด้วยพระกรุณาคุณที่มีต่อชาวโลก พระองค์ทรงใช้เวลาที่มีอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ 45 พรรษา เผยเเผ่หลักธรรมคำสั่งสอนจนพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเเคว้นต่างๆของชมพูทวีป(ปัจจุบันไดเเก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล เเละบังกะลาเทศ) มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส อุทิศตนเป็นพุทธสาวกเเละนับถือพระพุทธศาสนาจับนวนมาก จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช(พ.ศ.218-พ.ศ.260) ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก พระองค์ทรงอุปถัมภ์การทำสังคยานาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3(พ.ศ.234) เเล้วทรงส่งคณะพระธรรมฑูตออกไปเผยเเผ่พระพุทธศาสนายังดินเเดนต่างๆรวม 9 สาย

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.นายพรรษกร วงศ์อุปี
2.ด.ญ.จินตนาการ เกษมวิลาศ
3.นางสาวพรสุดา ไชยราฎร์
4.ด.ญ.มาริษา มูลสี
5.ด.ญ.รสสุคนธ์ ปุ่นประโคน
อ้างอิง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและทวีปอเมริกา.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)พ.ศ.2561