1.1.1 การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย23140


มีพุทธศาสนิกชนทั้งชายไทยเเละชาติอื่นๆ ได้ไปเผยเเผ่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียมากขึ้น ชาวออสเตรเลียเองก็ได้มาอุปสมบทในประเทศไทยเเละประเทศอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา มีการสร้างวัดไทยให้เป็นศูนย์กลางการเผยเเผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดพุทธรังษี เมืองซิดนีย์ วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.นายพรรษกร วงศ์อุปี
2.ด.ญ.จินตนาการ เกษมวิลาศ
3.นางสาวพรสุดา ไชยราฎร์
4.ด.ญ.มาริษา มูลสี
5.ด.ญ.รสสุคนธ์ ปุ่นประโคน
อ้างอิง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและทวีปอเมริกา.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)พ.ศ.2561