1.1 พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย23140
พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ.2453 โดยพระภิกษุชาวอังกฤษชื่อ พระสาน์สธชนะ(มร.อี.สตีเวนสัน)ซึ่งอุปสมบทที่ประเทศเมียนมา ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวออสเตรเลียในพ.ศ.2496 รัฐควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย ได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น เพื่อเผยแผ่หลักธรรม ในพระพุทธศาสนา โดยจักพิมพ์วารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และในพ.ศ.2498 ก็มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแหห่งรัฐแทสเมเนียขึ้น

ในช่วงพ.ศ.2497-2499 พระเถระชาวพม่าชื่อ อูฐิติละ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลีย มีผู้สนใจฟังการบรรยายธรรมเป็นอันมาก และ ได้จัดอบรมกรรมฐานแก่ชาวออสเตรเลีย ได้ร่วมจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาปห่งออสเตรเลียขึ้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีระบบโดยจัดให้เป็นสถานที่แสดงปาฐกถาธรรม สัมมนาทางวิชาการ และเป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจตามประเพณีของพระพุทธศาสนา ทำให้มีผู้มานับถือ พระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นลำดับ

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.นายพรรษกร วงศ์อุปี
2.ด.ญ.จินตนาการ เกษมวิลาศ
3.นางสาวพรสุดา ไชยราฎร์
4.ด.ญ.มาริษา มูลสี
5.ด.ญ.รสสุคนธ์ ปุ่นประโคน
อ้างอิง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและทวีปอเมริกา.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)พ.ศ.2561