2.1 พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา23140
ประมาณ พ.ศ.2424 พันเอก เอช.เอช.ออลคอตต์ ชาวอเมริกันผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้แต่งหนังสือชื่อ ปุจฉาวิสัชชนาทางพระพุทธศาสนาขึ้น แต่คนยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนัด จนกระทั่ง พศ.ศ2436 อนาคาริก ธรรมปาละ พุทธศาสนิกชาวศรีลังกา ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้เดินทาง ไปบรรยายธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก จึงมีคนเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและญี่ปุ่น ต่อมาใน พ.ศ.2448 ชาวญี่ปุ่นได้สร้างวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่นครแซนแฟรนซิสโก เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม ทำให้ชาวอเมริกันให้ความสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น

ใน พ.ศ.2457ได้มีการจัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น ปัจจุบันขยายสาขาไปรัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแซแฟรนซิสโก รัฐแคริฟอร์เนีย และในพ.ศ.2504 มหาลัยวิสคอนซินได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ระดับปริญญาเอก ต่อมาพ.ศ.2518จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นในรัฐแคริฟอร์เนีย โดยเปิดสอนสาขา วิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และองค์การบริหารพระพุทธศาสนานานนาชาติได้จัดพิมพ์วารสารนวสูตร เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย


23140การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ โดย พันเอก เอช เอส ออลคอตต์ ได้แต่งหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่า ปุจฉาวิสัชชนาทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Catechism) ออกเผยแผ่ แต่ประชาชนยังไม่ได้ให้ความสนใจ จากนั้น พ.ศ. ๒๔๓๖ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา ได้แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไป เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ในครั้งนั้นได้แสดงปาฐกถาขึ้นที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งมีชาวจีน ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกัน จึงเริ่มมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๔๔๘ มีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างวัดทางพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดี ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นศูนย์กลาง ในการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ชาวอเมริกันเริ่มหันมาให้ความสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น และพ.ศ. ๒๔๕๗ ชาวพุทธในรัฐแคลิฟอร์เนีย และชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น ซึ่งสมาคมนี้ในปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่และขยายสาขาไปยังรัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.นายพรรษกร วงศ์อุปี
2.ด.ญ.จินตนาการ เกษมวิลาศ
3.นางสาวพรสุดา ไชยราฎร์
4.ด.ญ.มาริษา มูลสี
5.ด.ญ.รสสุคนธ์ ปุ่นประโคน
อ้างอิง
พระมหามนัส กิตฺติสาโร.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและทวีปอเมริกา.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)พ.ศ.2561