โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กชาย ภาคิน กาสา เลขที่ 3
2.นาย อดิศักดิ์ พรหมมาศ เลขที่ 19
3.เด็กหญิง ญาณิศา พรังเดช เลขที่ 20
4.นางสาว นีรชา สารีคำ เลขที่ 22
5.เด็กหญิง สุพิชญา คำบัวโครต เลขที่ 30
6.นางสาว ปนัดดา ผุดผ่อง เลขที่ 31
7.นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ เลขที่ 32

8.เด็กหญิง สุชานันท์ หาญละคร เลขที่39
9.เด็กหญิง นิมิตตา ตัดใจ เลขที่ 40
10.เด็กหญิง ธนภรณ์ เชื้อนาค เลขที่41
11.เด็กหญิง เนตรขวัญ สุดไพศาล เลขที่42