พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ.1095 ในรัชกาลพระเจ้ากินเมอิ(จักรพรรดิองค์ที่29ของญี่ปุ่น)โดยคณะทูตของพระเจ้าซองวัง แห่งเกาหลี ได้เดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมด้วยพระพุทธรูปธง และคัมภีร์พุทธธรรม พระเจ้ากิมเมอิทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในสมัยนี้แต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พระพุทธศาสนาก็เสื่อมโทรมลง จนถึงสมัยเจ้าชายโชโตกุ (พ.ศ.1135พระองค์ได้ประกาศพระราชโองการเชิดชูพระรัตนตรัย อันเป็นพระราชโองการพระจักรพรรดิที่ยกย่องพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคง มีการสร้างวัดและสำนักปฏิบัติธรรม เป็นอันมาก ยุคสมัยนี้ได้ชื่อว่า ยุคโฮโก(ยุคสัทธรรมไพโรจน์)เจ้าชายโชโตกุ ได้ทรงประกาศธรรมนูญ17มาตรา ซึ่งเป็นธรรมนูญที่ประกาศหลักสามัคคีธรรมของสังคมด้วยการเคารพเชื่อถือพระรัตนตรัย ในสมัยนี้ได้มีการนำคัมภีร์พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น แม้ตัวเจ้าชายเองก็ได้ทรงแต่งคัมภีร์อรรถกถาของพระองค์ด้วย สิ้นรัชกาลเจ้าชายโชโตกุ(พ.ศ.1165)พระพุทธศาสนาแบ่งเป็นหลายนิกายและเริ่ม เสื่อมลง จนถึงยุคเมจิ พระพุทธศาสนายิ่งเสื่อมลงไปอีก เพราะลัทธิชินโตได้รับความนิยมนับถือแทนพระพุทธศสนา นอกจากนั้นศาสนาคริสต์ก็เริ่มเผยแผ่เข้ามาในญี่ปุ่น ส่วนหน้าที่ในการประกอบการพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์นั้น พระสงฆ์แต่ละนิกายก็ยังคงจัดพิธีกรรมเป็นประเพณีตามนิกายของตน
การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิชินโต พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นหลายนิกาย หลังสงครามโลกครั้งที่2มีนักการศึกษามากมายพยายามเชื่อมประสานพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็นองค์การขึ้น องค์กรการที่ใหญ่ที่สุด คือ พระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่น กิจการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญและก้าวหน้าที่สุดของญี่ปุ่น คือ การจัดการศึกษา ซึ่งพระพุทธศาสนานิกายต่างๆจะมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กชาย ภาคิน กาสา เลขที่ 3
2.นาย อดิศักดิ์ พรหมมาศ เลขที่ 19
3.เด็กหญิง ญาณิศา พรังเดช เลขที่ 20
4.นางสาว นีรชา สารีคำ เลขที่ 22
5.เด็กหญิง สุพิชญา คำบัวโครต เลขที่ 30
6.นางสาว ปนัดดา ผุดผ่อง เลขที่ 31
7.นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ เลขที่ 32

8.เด็กหญิง สุชานันท์ หาญละคร เลขที่39
9.เด็กหญิง นิมิตตา ตัดใจ เลขที่ 40
10.เด็กหญิง ธนภรณ์ เชื้อนาค เลขที่41
11.เด็กหญิง เนตรขวัญ สุดไพศาล เลขที่42