การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

ในช่วงพุทธศตวรรษต้นๆพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายเข้าไปในยุโรป เมื่อประชาชนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่นับถือพระพุทธศาสนา เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาวเขมรและบางส่วนของประเทศจีนซึ่งตกอยู่ ภายใต้การยึดครองของชาติยุโรปได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ด้วย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

พระพุทธศาสนามีแหล่งกำเนิดในชมพูทวีป หรือประเทศอินเดีย ได้วางรากฐานความเจริญรุ่งเรือง และแผ่ขยายไปยัง ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอินเดียมาเป็นระยะเวลานาน


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ.เบญญทิพท์ เหลื่อมใส ม.3/4 เลขที่22
2.ด.ญ.ชาริณี ลายน้ำเงิน ม.3/4 เลขที่28

3.ด.ญ.รุ่งระวี จันทร์แจ่ม ม.3/4 เลขที่29
4.ด.ญ.ศิริพร อินประเสริฐ ม.3/4 เลขที่39