ความเจริญรุ่งเรืองเเละความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป

คู่มือพระสังฆาธิการ พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทำหน้าที่ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ตายก่อนตาย “มรณานุสสติ” โดย พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ปลูกต้นไม้ทิศไหนดี การปลูกต้นไม้ตามทิศ เป็นความเชื่อที่ถือว่าเป็นสิริมงคล เป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่า และเป็นเหตุเป็นผลในวิถีชีวิต ธรรมะในการดำเนินชีวิต หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป พระพุทธมนต์ ผู้สวดหรือผู้ฟังอุปปาตะสันติย่อมได้ประโยชน์ที่ตนต้องการ คือ ผู้ประสงค์ความปลอดภัยย่อมได้ความปลอดภัย คนอยากสบายย่อมได้ความสุข คนอยากมีอายุยืน สมถะวิปัสสนา สมถะวิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ได้ศึกษาหาความรู้ และพูดเรื่องการปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักในพระไตรปิฎก พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึ่งแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจ และกิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยมาตลอดเวลายาวนาน หอพระไตร รวมธรรมบรรยาย พุทธภาษิต พระไตรปิกฎ พระสูตร คำสอน รวมคาถา บทสวดมนต์ การปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี การรู้ธรรม เห็นธรรม ในเมื่อจิตรู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากอำนาจของโลภะ เกิดมาจากอำนาจของโทสะ เกิดมาจากอำนาจของโมหะ จิตมันก็จะยอมรับว่าไฟ คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นอันว่าจิตรู้ธรรมเห็นธรรม คุณธรรม 4 ประการ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม อธิปไตย ตามหลักธรรม ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม ลักษณะประเสริฐ 32 ประการ ของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งพุทธกาล โกณฑัญญะพราหมณ์ ได้ถวายคำพยากรณ์พระศิริลักษณะพระสิทธัตถะกุมารว่า พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชา และจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์ พระนันทศากยะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระน้านางเป็นพุทธอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกัน ปรมนุตรสุญญตา ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยตั้งหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตำนานพระฤๅษี ที่วางไว้พระฤๅษี เป็นคำที่เรียกคนที่มีพลังจิตเด็ดเดี่ยวมุ่งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่าง เช่นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มีวาจาสิทธิ์ และอีกมากมาย พระภัททากุณฑลเกสาเถรี พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เป็นธิดาของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์ บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า “ภัททา” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไว้ทุกด้าน วันโลกาวินาศ คำทำนายของนักบุญตอนสิ้นโลก ในการบำเพ็ญภาวนาติดต่อกับพระเจ้า และอยู่ในญาณนิมิตของบรรดาเหล่าท่านนักบุญทั้งหลายนั้น อาจสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ได้จากญาณนิมิตของท่าน มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่อาจารย์ (นิทานชาดก) พระเทวทัตกล่าวว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า พระสมณโคดมมิใช่อาจารย์ ไม่ได้บวชให้เรา เมื่อกล่าววาจาเช่นนั้น ก็เสื่อมจากฌาน ความรักเพศเดียวกันในทัศนะพระพุทธศาสนา รูปแบบความรักของมนุษย์ที่เราพบเห็นเป็นปกติในสังคม ก็คือ ความรักระหว่างต่างเพศ คือ ชายรักหญิง หญิงรักชาย เป็นจุดเริ่มต้นของระบบครอบครัว อุปมาโวหารที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา คัมภีร์พระเวทเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลก คำว่าเวท มาจากรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตว่า วิทฺ แปลว่า รู้ การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องความพากเพียรพยายามที่ถูกทางเป็นเรื่องคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมมาในชาติต่างๆ จนบารมีเต็มบริบูรณ์ จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชนชาติไทยปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาแต่อดีตให้สามารถคงอยู่ พัฒนาให้มีคุณค่าสืบต่อไป จุดเริ่มต้นแห่งสุริยะเทพ พระแม่ และพระบุตรผู้ฟื้นคืนชีพ จุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ดินแดนแห่งนี้ เยรูซาเล็มแผ่นดินเกิดของท่านนบีอีซา และมันจะไม่สิ้นสุดตราบจนวันสุดท้าย สุริยสูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้น ในสังขารทั้งปวง พระเรวตขทิรวนิยเถระ พระเรวตขทิรวนิยะ เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อ วังคันตะ มารดาชื่อ นางสารี เกิดในหมู่บ้านของตำบลนาลันทา แคว้นมคธ เต๋าแห่งฟิสิกส์ หนทางที่กอปรด้วยหัวใจ ฟิสิกส์สมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ เกือบทั้งหมด ลัทธิเต๋า เล่าจื้อ ไม่ชอบชีวิตหรูหรา แต่ทุกคนดูเหมือนจะมุ่งมั่นเพื่อเงินชื่อเสียงและอำนาจ ในขณะเดียวกันทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยการโกงกินกันอย่างมโหฬาร