การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประกาศพรหมจรรย์ อันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก ความหมายของการเผยแผ่ คือ การนำแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ออกไปเผยแผ่แก่ประชาชน เป้าหมายของการเผยแผ่ พระพุทธเจ้าได้ประกาศนโยบายในการประกาศหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่า ให้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายคือ - เพื่อประโยชน์ - เพื่อเกื้อกูล - เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย - เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เผยแผ่ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ ไม่ใช่ว่าจะไปอ้อนวอนต่อเทวดา หรือไปขอพึ่งเทวดา เพราะเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มี ดังนั้น พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย วิธีการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีวิธีการมากมายหลายวิธี ทั้งวิธีการพูด วิธีการทำตัวอย่างให้ดู วิธีการเขียน แต่ไม่ว่าจะเผยแผ่ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นักเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ อุบาสกอุบาสิกา จะต้องยึดหลักการไว้ดังนี้ คือ ๑. อนูปวาโท ไม่ว่าร้าย ไม่โจมตีใคร ๒. อนูปฆาโต ไม่ทำร้าย ไม่เบียดเบียนใคร ๓. ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ความสำรวมในศีล หรือข้อปฏิบัติอยู่ในกรอบ กติกา วินัย ๔. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ ๕. ปตฺตนฺจสยนาสนํ รู้จักอยู่ในที่สงบ สงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไป ๖. อธิจิตฺเต จ อาโยโค หมั่นฝึกฝนจิตของตนให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆ ขึ้น พระพุทธองค์ได้ตรัสองค์แห่งธรรมกถึก ๕ ประการ คือ ๑. อนุปุพฺพิกถ กล่าวความไปตามลาดับ คือแสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาวิชา ตามลำดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ ๒. ปริยายทสฺสาวี ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปต่าง ๆ ตามแนวเหตุผล ๓. อนุทยต ปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่เขา ๔. น อามิสนฺตโร ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือสอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ๕. อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น คือสอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่น

โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
จัดทำโดย
1. เด็กชาย ศักรินทร์ ยอดคำ เลขที่2
2. เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภักดื เลขที่21
3. เด็กหญิง ศิริมุก พรานระวัง เลขที่22
4. เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีจันทร์ เลขที่23
5. เด็กหญิง สุภาพร กุนณะ เลขที่25

6. เด็กหญิง มณีรัตน์ โชติกะคาม เลขที่26
7. เด็กหญิง ภัทรพร คูณเมือง เลขที่28
8.เด็กหญิง พรรณลักษณ์ พุดสลัด เลขที่33
9. เด็กหญิง ชนิตรา กองกุล เลขที่34
10. เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขสบาย เลขที่35