ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 : โรงเรียนหนองไผ่
ระดับปริญญาตรี : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทุน สควค)
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา) ทุน สควค

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านไชยราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สปจ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2547 โรงเรียนบ้านปากตก สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
พ.ศ. 2554 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
พ.ศ. 2556 โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40
พ.ศ. 2562 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.40
พ.ศ. 2563 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม (เปลี่ยนตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

%d bloggers like this: