อ้างอิง
- วิกิพีเดีย
- ส.ศิวรักษ์ (แปล),ของดีจากทิเบต, (กรุงเทพฯ:สองสยามจำกัด,2544),หน้า 8
- Skilling Peter, A Note on the History the Bhikkuni-Sangha (Pali & SanskritStudies Mahamakut Centennary Commemorative Volume,(Bangkok:Mahamakuta,2536),p 223
- Daugthers of the Buddha,Edit.by Karma Lekshe Tsomo,Opening Speech of His Holineess the Dalai Lama,(New York:Snow Lion Publications,1988),p 44
- ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต,(กรุงเทพฯ:ศูนย์ไทยธิเบต,2538),หน้า 17 หน้า 49-77
- yashe De Project,Ancient Tibet,(U.S.A.:Dhamma Publishing),pp. 265-266
- Bapat,P.V..,2500 Year of Buddism,p.93
- Rockhill,W.W.,The Dalai Lama of Lhasa,(Leizing,1958)p.8


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.ด.ญ.ศุภธิดา วงศ์ปัญญา
2.ด.ญ.ธันยพร นาคหรั่ง
3.ด.ญ.เสาวลักษณ์ ขจีเจริญกุล
4.ด.ญ.โยษิตา กุนมล
5.ด.ญ.ปาณิศา ไทยรบ