การนับถือศาสนาพุทธในอินเดีย

ปัจจุบันชาวพุทธในอินเดียมีจำนวนมากขึ้น อันเนื่องมาจากมีกลุ่มบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนาพยายามเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าจริงจังที่สำคัญได้แก่ สำนักกรรมฐานของโคอินก้า(ก่อตั้งโดยท่านสัตยา นารายัน โคอินก้า ชาวอินเดีย) ได้ตั้งศูนย์วิปัสสนานานาชาติ จัดอบรมแก่ผู้สนใจทั้งชาวอินเดียและต่างชาติ นอกจากนี้ยังได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย สมาคมมหาโพธิ์ (ก่อตั้งโดยท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา) ได้ออกวารสารเผยแพร่หลายฉบับ และจัดตั้งโรงเรียน เช่น วิทยาลัยมหาโพธิ์ ปัจจุบันสมาคมมีสาขาหลายแห่งในอินเดีย พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย (ก่อตั้งโดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส) การดำเนินงานของท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนรัฐบาลอินเดียยกย่องให้เป็น พระมหาธรรมาจารย์ และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้ คณะสงฆ์อินเดีย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2-7 กรกฎาคม พ.ศ.2513 โดยระธรรมนูญไทยและพระธรรมนูญอินเดียประชุมร่วมกันเพื่อก่อตั้งองค์กรสงฆ์อินเดีย และมีมติให้พระเถระ ดร.เจ กัสสปะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นสังฆนายกรูปแรกของพุทธสมาคม พุทธสมาคมประเทศอินเดีย (ก่อตั้งโดย ดร.บาบาสาเฮบ อัมเบดการ์) ทุกปีชาวพุทธทั่วอินเดียจะมาชุมนุมกันเพื่อรับศีล


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ผู้จัดทำ

1.นายอนุชา สังข์จีน เลขที่ 12 ม.3/1
2.ด.ญ.พรรณทิวา ห้อยดอกหอม เลขที่ 20 ม.3/1
3.ด.ญ.พัชรี ศิลาเลิศ เลขที่ 22 ม.3/1
4.ด.ญ.ทิฆัมพร ทองไทย เลขที่ 25 ม.3/1
5.ด.ญ.ธิดารัตน์ สกุลตั้ง เลขที่ 26 ม.3/1