ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน และการจัดทำครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และทำให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจมากขึ้น โดยมีเนื้อเรื่องดังนี้ คือ ประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย ในเรื่องนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นของการเผยแผ่และความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในอินเดีย การนับถือศาสนาพุทธในอินเดีย ในเรื่องนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการนับถือศาสนาพุทธในอินเดียตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบัน บุคคลที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในอินเดีย ในเรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศาสนสถานที่สำคัญในอินเดีย ในเรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีในอินเดีย และพระพุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบันในเรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนับถือศาสนาพุทธในปัจจุบันของประเทศอินเดีย และผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ผู้จัดทำ

1.นายอนุชา สังข์จีน เลขที่ 12 ม.3/1
2.ด.ญ.พรรณทิวา ห้อยดอกหอม เลขที่ 20 ม.3/1
3.ด.ญ.พัชรี ศิลาเลิศ เลขที่ 22 ม.3/1
4.ด.ญ.ทิฆัมพร ทองไทย เลขที่ 25 ม.3/1
5.ด.ญ.ธิดารัตน์ สกุลตั้ง เลขที่ 26 ม.3/1>