โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ผู้จัดทำ

1.นายอนุชา สังข์จีน เลขที่ 12 ม.3/1
2.ด.ญ.พรรณทิวา ห้อยดอกหอม เลขที่ 20 ม.3/1
3.ด.ญ.พัชรี ศิลาเลิศ เลขที่ 22 ม.3/1
4.ด.ญ.ทิฆัมพร ทองไทย เลขที่ 25 ม.3/1
5.ด.ญ.ธิดารัตน์ สกุลตั้ง เลขที่ 26 ม.3/1