รายการหลัก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆนั้น เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในชมพูทวีปซึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ทรงอุปถัทภ์โดยให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่3 ในช่วง พ.ศ.๒๓๔ ณ วัดอโศการาม แคว้นมคธ และยังส่งพระธรรมทูต 9 สาย ออกไปประกาศ พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับชมพูทวีปต่อมาได้ขยายตัวยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ จึงทำให้พระพุทธศานาได้แพร่หลายไปทั่วโลก

สายที่ 1 มีพระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัษมิระ คือ รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดียปัจจุบัน และแคว้นคันธาระ ในปัจจุบัน คือ รัฐปัญจาป ทั้งของประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน

สายที่ 2 พระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมหิสมณฑ,ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโคธาวารี ซึ่งอยู่ในตอนใต้ประเทศอินเดีย

สายที่ 3 พระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วนวาสีประเทศ ในปัจจุบันได้แก่ ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย

สายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นฝรั่งคนแรกในชาติกรีกที่ได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนา) เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อปรันตกชนบทปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือดินแดนแถบชายทะเลเหลือเมืองบอมเบย์

สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นมหาราษฎร์ ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย

สายที่ 6 พระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเอเซ๊ยกลาง ปัจจุบันได้แก่ ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านและตุรกี

สายที่ 7 พระมัชฌิมเถระ พร้อมด้วยคณะ คือพระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ พระทุนทภิสสระเถระ และพระเทวเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย สันนิษฐานว่า คือ ประเทศเนปาล

สายที่ 8 พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น

สายที่ 9 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะ คือพระอริฏฐเถระ พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระ และพระหัททสารเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลังกาทวีป ปัจจุบัน คือ ประเทศศรีลังกา


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ
1.เด็กหญิงนันทวิมล เศษโถ เลขที่19 ม.3/9
2.เด็กหญิงปณิดา ศรราช เลขที่20
3.เด็กหญิงวิลัยพร สวัสดิ์นะที เลขที่22
4.เด็กหญิงเกตุวดี เขียนแก้ว เลขที่23
5.เด็กหญิงศิริพร อ่อนศรี เลขที่่24
6.เด็กหญิงสุภาลักษณ์ มุ้ยแก้ว เลขที่25
7.เด็กหญิงชลธิชา แก้วจีน เลขที่26
8.เด็กหญิงเนตรประภา บำเพ็ญเชาวน์ เลขที่27
9.เด็กหญิงพิชชาพร คะโมระวงศ์ เลขที่28
10.เด็กหญิงอริสรา อุดมทรัพย์ เลขที่29

11.เด็กหญิงจันทรวิมล จันทร์ขำ เลขที่30
12.เด็กหญิงอรวรรณ แสงมณี เลขที่31
13.เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทาจู เลขที่32
14.เด็กหญิงชลธิชา กันนิล เลขที่33
15.เด็กหญิงพัชรินทร์ คำพรรณ์ เลขที่34
16.เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถือนูศร เลขที่35
17.เด็กหญิงกัลยากร สิงห์บุญ เลขที่36
18.เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ตา เลขที่37
19.เด็กหญิงสลิลทิพย์ พูลแสนรักษ์ เลขที่38