หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารการศึกษา (ว 12/2564)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรสวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว12/2564) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถ Download ฉบับเต็มได้ที่นี่

สายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564)

Related Posts

%d bloggers like this: