ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประกาศเกณฑ์ ว23/2564 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินในรูปแบบเกณฑ์ ว9/2564, ว10/2564, ว11/2564, ว12/2564 เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ได้มีประกาศ และมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่แล้วมา ดังนี้

หนังสือนำ


1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Posts

%d bloggers like this: